روز: مرداد ۲۶, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)

گل

نمایشگاه گل و گیاه

    دانشگاه جامع علمی کاربردی   پودمان ۶ ( امور فرهنگی)   عنوان پروژه: نمایشگاه گل و گیاه محلات     استاد ارجمند: جناب

ادامه مطلب »
گل

نمایشگاه گل و گیاه

    دانشگاه جامع علمی کاربردی   پودمان ۶ ( امور فرهنگی)   عنوان پروژه: نمایشگاه گل و گیاه محلات     استاد ارجمند: جناب

ادامه مطلب »

تاثیر اقلیم در معماری

تاثیر اقلیم در معماری   هدف اصلی دراین تحقیق بررسیهای اقلیمی در طرح ریزی شهری می باشد چرا که شرایط آب و هوایی به موازات

ادامه مطلب »