خدمات همایش

اجاره خدمات نمایشگاهی :  نیروی اطلاعات ، نشریجات ، اجاره میز و صندلی